Electrolux ehi 96540 fw как подключить

2 користування – Инструкция по эксплуатации Electrolux EHI96540FW

Страница 40

• Всі роботи з підключення до електричної

мережі мають виконуватися кваліфікованим

• Прилад повинен бути заземленим.
• Перш ніж виконувати будь-які операції, пе‐

реконайтеся, що прилад від’єднаний від

• Користуйтеся належним мережевим елек‐

• Стежте за тим, щоб проводи живлення не

• Переконайтеся, що кабель живлення або

штепсель (якщо є) не торкаються гарячого

приладу або посуду під час підключення

приладу до розташованої поруч розетки.

• Переконайтесь у правильному встановлен‐

ні приладу. Незакріплений або неправиль‐

но розташований кабель живлення або

штепсель (якщо є) можуть призвести до

значного нагрівання роз’ємів.

• Переконайтесь, що встановлено захист від

ураження електричним струмом.

• Зменште розтягування кабелю.
• Під час встановлення приладу пильнуйте,

щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐

сель (якщо є). Для заміни пошкодженого ка‐

белю слід звернутися у сервісний центр або

• Електричне підключення повинно передба‐

чати наявність ізолюючого пристрою для

повного відключення від електромережі.

Зазор між контактами ізолюючого пристрою

має становити не менше 3 мм.

• Використовуйте лише належні ізолюючі

пристрої, а саме: лінійні роз’єднувачі, запо‐

біжники (гвинтові запобіжники слід викрути‐

ти з патрона), реле захисту від замикання

на землю і контактори.

Існує небезпека травмування, опіків

та ураження електричним струмом.

• Перед першим використанням зніміть усі

елементи упаковки, а також етикетки й за‐

хисну плівку (якщо вона є).

• Цей прилад призначено для побутового ви‐

• Не змінюйте технічні характеристики прила‐

• Не залишайте прилад без нагляду під час

• Під час роботи з приладом руки не повинні

бути мокрими або вологими. Не користуй‐

теся приладом, якщо він контактує з водою.

• Не кладіть столове приладдя або кришки

каструль на зони нагрівання. Вони можуть

READ  Rolsen rdb 601 как подключить

• Після кожного використання вимикайте зо‐

ни нагрівання. Не покладайтеся на детек‐

• Не використовуйте прилад як робочу по‐

верхню та для зберігання речей.

• Якщо на поверхні приладу з’явились тріщи‐

ни, негайно від’єднайте його від електроме‐

режі. Це попередить ураження електрич‐

• Користувачі з імплантованим кардіостиму‐

лятором мають дотримуватися мінімальної

відстані 30 см від індукційних зон нагріван‐

ня під час роботи приладу.

• Коли ви кладете продукти в гарячу олію,

можуть виникати бризки.

Існує небезпека вибуху або пожежі.

• При нагріванні жирів та олії можуть вивіль‐

нятися займисті пари. Готуючи з викори‐

станням жирів та олії, тримайте їх осторонь

від відкритого вогню або гарячих об’єктів.

• Пари, які виділяє дуже гаряча олія, можуть

спричинити спонтанне загоряння.

• Використана олія, що містить залишки їжі,

може спричинити пожежу за нижчої темпе‐

ратури, ніж олія, яка використовується

• Не кладіть займисті речовини чи предмети,

змочені в займистих речовинах, усередину

приладу, поряд із ним або на нього.

Існує ризик пошкодження приладу.

• Не ставте гарячий посуд на панель керу‐

• Не допускайте, щоб із посуду випаровува‐

• Пильнуйте, щоб сторонні предмети чи пос‐

уд не падали на прилад. Це може призве‐

сти до пошкодження поверхні.

• Не вмикайте зони нагрівання, якщо на них

немає посуду або посуд порожній.

• Не кладіть алюмінієву фольгу на прилад.
• Кухонний посуд із чавуну, алюмінію або з

Источник

Подключение к электросети, 2 эксплуатация – Инструкция по эксплуатации Electrolux EHI96540FW

Страница 22

• Защитите днище прибора от пара и влаги.
• Не устанавливайте прибор возле дверей

или под окнами. Это позволит избежать па‐

дения с прибора кухонной посуды при от‐

крывании двери или окна.

• В случае установки прибора над выдвиж‐

ными ящиками убедитесь, что между дни‐

щем прибора и верхним ящиком имеется

достаточное для вентиляции пространство.

• Обеспечьте свободный вентиляционный

просвет шириной 2 мм между столешницей

и передней частью изделия под ней. Гаран‐

тия не распространяется на повреждения,

READ  Как подключить колонки к лед телевизору самсунг

вызванные отсутствием достаточного для

• Дно прибора сильно нагревается. Рекомен‐

дуется разместить под прибором пожаро‐

безопасную разделительную прокладку для

предотвращения доступа прибору снизу.

Подключение к электросети

Существует риск пожара и пораже‐

ния электрическим током.

• Все электрические подключения должны

производиться квалифицированным элек‐

• Прибор должен быть заземлен.
• Перед выполнением каких-либо операций

по чистке прибора или по уходу за ним его

следует отключить от сети электропитания.

• Используйте соответствующий электросе‐

• Не допускайте спутывания электропрово‐

• При подключении прибора к розеткам, рас‐

положенным на близком от него расстоя‐

нии, убедитесь, что сетевой шнур или вил‐

ка (если это применимо к данному прибору)

не касается горячего прибора или горячей

• Убедитесь в правильности установки при‐

бора. Неплотно зафиксированный сетевой

шнур или вилка (если это применимо к дан‐

ному прибору), которая неплотно держится

в розетке, может привести к перегреву кон‐

• Позаботьтесь об установке защиты от по‐

ражения электрическим током.

• Сетевой шнур не должен быть туго натя‐

• Следите за тем, чтобы не повредить вилку

(если это применимо к данному прибору) и

сетевой кабель. Для замены сетевого кабе‐

ля обратитесь в сервисный центр или к

• Прибор должен быть подключен к электро‐

сети через устройство, позволяющее от‐

соединять от сети все контакты. Устрой‐

ство для изоляции должно обеспечивать

расстояние между разомкнутыми контакта‐

• Следует использовать подходящие размы‐

кающие устройства: предохранительные

автоматические выключатели, плавкие

предохранители (резьбовые плавкие пред‐

охранители следует выкручивать из гнез‐

да), автоматы защиты от тока утечки и пу‐

Существует риск травмы, ожога или

поражения электрическим током.

• Перед первым использованием удалите

всю упаковку, наклейки и защитную пленку

• Используйте прибор в жилых помещениях.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Не оставляйте прибор без присмотра во

Источник

2 использование конфорок, 3 шум во время работы, 4 экономия электроэнергии – Инструкция по эксплуатации Electrolux EHI96540FW

Страница 29: 5 öko timer (таймер экономичности), 6 примеры приготовления

Материал посуды
• подходит: чугун, сталь, эмалированная

сталь, нержавеющая сталь, посуда с много‐

READ  Как подключить люстру с клеммником

слойным дном (с маркировкой изготовите‐

ля соответствующим значком).

• не подходит: алюминий, медь, латунь, стек‐

ло, керамика, фарфор.

Посуда пригодна для использования на

ро закипает на конфорке, на которой зада‐

на максимальная ступень нагрева.

Дно посуды должно быть как можно

более толстым и плоским.

Размеры посуды: в определенных пределах

индукционные конфорки приспосабливаются к

размерам дна посуды.

5.2 Использование конфорок.

Поместите кухонную посуду на перекрестие,

находящееся на поверхности, на которой

идет приготовление. Полностью накройте пе‐

рекрестие. Диаметр части дна посуды, к кото‐

рой притягивается магнит, должен составлять

не менее 125 мм. Индукционные конфорки ав‐

томатически подстраиваются под размер дна

посуды. Кухонная посуда большого размера

может нагреваться двумя конфорками одно‐

5.3 Шум во время работы

Если Вы услышали
• потрескивание: при использовании посуды,

изготовленной из нескольких материалов

• свист: Вы пользуетесь одной или несколь‐

кими конфорками с заданными для них вы‐

сокими уровнями мощности, а посуда изго‐

товлена из нескольких материалов (много‐

• гул: Вы используете высокие уровни мощ‐

• пощелкивание: происходят электрические

• шипение, жужжание: работает вентилятор.

Наличие шумов является нормальным явле‐

нием и не означает, что прибор неисправен.

5.4 Экономия электроэнергии

Как сберечь электроэнергию

• По возможности всегда накрывайте посуду

• Прежде чем включать конфорку, поставьте

• Используйте остаточное тепло для поддер‐

жания пищи в горячем состоянии или для

Энергоэффективность конфорки зависит от

диаметра кухонной посуды. Посуда с днищем,

размер которого меньше минимально допу‐

стимого, получает лишь часть энергии, излу‐

чаемой конфоркой. Сведения о минимально

допустимых диаметрах посуды приведены в

Главе «Технические данные».

5.5 Öko Timer (Таймер

С целью экономии электроэнергии

нагреватель конфорки автоматически

выключается до того, как прозвучит

сигнал таймера обратного отсчета.

Время работы конфорки при этом за‐

висит от выбранного уровня мощно‐

сти и времени приготовления.

5.6 Примеры приготовления

Соотношение установки мощности и энерго‐

потребления конфорки не является линей‐

При увеличении мощности нагрева потребле‐

ние конфоркой электроэнергии возрастает не

в одинаковой пропорции.

Это означает, что на средней ступени нагрева

Источник

Поделиться с друзьями
Как подключить и установить...
Adblock
detector